Sarık ile ilgili hadisler mevzudurlar.

Sarık ile ilgili hadisler mevzudurlar.

"Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır."(1)
“Sarıkla kılınan namaz sarıksız kılınan 25 namaza denktir.” (2)
“Sarık ile kılınan iki rek’at, sarıksız kılınan yetmiş rek’attan daha hayırlıdır” (3)
 “Sarıkla kılınan farz veya sünnet bir namaz sarıksız kılınan yirmi beş namaza denktir” 
“Sarıkla kılınan bir Cuma namazı sarıksız kılınan yetmiş Cumaya denktir. Sarıkla kılman namaz, on bin hasene ile mükâfatlandırılır.” (4)
Mevzudurlar (5). Muhaddisler, buna uydurma demişlerdir (6). İbni Hacer el-Askalani sarık ile kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan daha faziletli olduğunu ifade eden bütün rivayetlerin de aslı olmadığını söylemiştir (2). Menûfî (7) diyor ki: Bütün bunlar batıldır.
Bunları İbn Neccâr rivâyet etmiştir. İbn Hacer “Bu uydurma bir hadistir” der (8). Bunuda es-Suyûtî Zeyl el-Ehâdis el-Mevdûa naklederek bu hükme katılır (9). İbn Arrâk da aynı şekilde buna uyar (10).
ed-Deylemî (2/256) senediyle Ebân’dan oda Enes’ten merfû olarak rivâyet etmiştir. Bunu es-Suyûtî Zeyl Ehâdis el-Mevdûa’da (s.111) zikrettikten sonra « Ebân ithâm edilmiştir » der. İbn Arrâk Tenzîh eş-Şerîa’da (2/257) es-Suyûtî’ye hadisin bu hükümde tabi olmuştur. es-Sahâvî’de el-Makâsıd (s.124) adlı kitabında İbn Hacer’e uyarak « Bu hadis uydurmadır » der.
Namazı sarıkla kılmanın feıziletli oluşu Peygamberimiz öyle kıldığı içindir. Peygamberimizin ayrıca bu konuda emir veya tavsiyeleri yoktur. Peygamberimiz gündelik hayattaki giysisi içerisinde namazlarını eda etmiştir. Peygamberimiz namaz dışında sarıksız değildi ki, namaz kılarken sarığı tavsiye etsin (5).

1. Deylemi, Taç, I/169.
2. Askalânî’nin dediği gibi, uydurmadır (Âliyyu'l Kâri, Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, İnkılâb Yayınları, İstanbul 2015. s: 166, Hadis no: 177. Abdulfettah Ebu Gudde’nin 378 no’lu dipnotu)
3. es-Suyûtî bunu el-Câmiu’s-Sagir de zikreder. ed-Deylemî’nin Musned el-Firdevs’te Cabir’den rivâyet ettiğini bildirir. Hadisin râvilerinden olan Târık b. Abdurrahmân’ı el-Buhârî ed-Duafâ’da zikreder, el-Hâkim de, « hafızası kötüdür » der. es-Sahâvî bu hadisin sabit olmadığını söyler. Hâfız b. Receb el-Hanbelî’nin ilel et-Tirmizî’ye (2/83) yaptığı şerhte şöyle gelir: Ahmed b. Hanbel’e sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan yetmiş defa daha faziletli olduğuna dair hadis sorulduğunda, « bu yalandır, bu batıldır » der.
4. bkz. Sehavî, Makasıd: s.263; İbnü’d-Deyba’, Temyiz: s.111; Aliyyü’l-Karî, Kübra: s.234; Aclûnî, Keşf: 2/33. Bu hadis, el-Makasıdü’l-Hasene' de (s.263) buradaki lafızdan biraz farklı olarak ama çok bozuk bir ifade ile mevcuttur. Bu hadis, bu haliyle el-Makasıdu’l Haseıe’de olduğu gibi; biri İbn Ömer, diğer Enes’den rivayet edilen iki hadisin bir araya getirilmiş şeklidir.
5. Yavuz Köktaş. Günümüz Hadis Tartışmaları. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları No: 268. İstanbul 2015. s. 395.
6. el-Gumârî, el-Muğîr, 84.
7. Bu zat, Hafız Sehavî’nin talebesi olan Şihabuddiıı Ahmed b. Muhammed b. Abdisselâm el-Menüfî el-Mısrî’dir. Üstadının kitabı olan ekMakasıdüTHaseneyi özetlemiş ve buna ed- Diiıretü İ-Lâmia fi Beyan Kesîr Miııe’l Ehadîsiş-Şaia adını vermiştir. Menûfî, 931 yılında vefat etmiştir. (Keşfü'z-Zunûn: 2/1780).
8. Lisân el-Mizân, 3/244.
9. s.110. Sonradan es-Suyûtî bunu unutarak hadisi el-Câmiu’s-Sagîr de zikreder. el-Munâvi, eserin Şerh’inde İbn Hacer’in hadise uydurma dediğini naklederek es-Suyûti’nin hata ettiğini belirtir.
10. 2/159.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER