Cuma hutbesi 13.09

Cuma hutbesi 13.09

TARİH
َيها 

۪ ا ف
13.09
د
ً ِ
 خال
.2019
م َ
ُ
ه َ جَهَّن
ُ۬
د َ ا ف َجَزٓ ُاؤ
ً
ُ ا مَتَع ِّم﷽
ن
ً
 مْؤِم
تْل ُ
ُ ْ
َق
َوَم ْن ي
يما
ً َ ا ع ۪ظ ً
 ع َذاب
َ ُه َ
َ ل
َ َع ّد
ُه َ وا
َ َعَن
َْيِه َ ول
 عل
َ ُ
َو . َغ ِض َب ّ ا� ٰ
َّ َو َم:
َْيِه َ و َسل
 عل
َ ُ
َّ ّ ي ا�َ
ُس ُول ّ ا�َِ َ صل
ق َ َال َ ر
 
ُ
َ ّ ا�َ
َ َضّر
َ َم ْن َ ض ّار ْيِه َ أ
 عل
َ ُ
َ ّ ا�َ
َ َ ش ّ اق
 ب . ِِه َ وَم ْن َ ش ّ اق
HER CAN DOKUNULMAZDIR
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 
buyuruyor: “Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, 
içinde ebedî kalmak üzere cehennemdir. Allah ona 
gazap etmiştir, lânet etmiştir ve çok büyük bir azap 
hazırlamıştır.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) 
şöyle buyuruyor: “Kim zarar verirse Allah da ona 
zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa, Allah da 
ona güçlük çıkarır.”2
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, adalet ve eman, merhamet ve 
güven dinidir. İslam’ın koruma altına aldığı değerlerin 
başında yaşama hakkı gelir. Din, dil, ırk ve cinsiyet 
ayrımı olmaksızın bütün insanlar, dinimize göre can 
dokunulmazlığına sahiptir. Peygamber Efendimiz, Veda 
Hutbesinde bu gerçeği tüm insanlığa şöyle ilan etmiştir: 
“Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu arefe 
gününüz nasıl mukaddes ise, kanlarınız, mallarınız ve 
ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir, 
dokunulmazdır.”3
Hak ve hukuk tanımadan bir insanın canına kıymak, 

zulümdür. Mağdur ve yardıma muhtaç durumdaki bir 
insanın hayatını kurtarmak ise büyük bir onurdur. Bütün 
peygamberlerin getirmiş olduğu vahyin değişmez ilkesi 
olan bu husus, Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir:
“…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat 
çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir insanı
öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de 
bir insanı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi 
olur...”4
Kıymetli Müslümanlar!
Anne karnında hayat bulduğu andan itibaren 
ölünceye kadar her can saygındır. İslam’ın çizdiği hukuki 
ve ahlaki sınırlara göre, bir bebek, annesinin hayatını 
tehlikeye atma gibi tıbbi bir gerekçe olmadıkça, keyfi 
sebeplerin kurbanı olarak kürtajla yok edilemez. Bir 
kadın, “namus” bahanesine sığınılarak şiddetin gaddar 
pençesi altında canından edilemez. “Töremiz böyle 
emrediyor” diyen koyu bir cehaletle kan davası 
güdülemez, hiç kimsenin canına kıyılamaz. Hatta can 
öyle bir emanettir ki, bir insan “Bu can benim değil mi?” 
diyerek intihara dahi kalkışamaz.
Değerli Müminler!
Asla unutulmamalıdır ki, Rahmân ve Rahîm olan 
Rabbimizin insanoğluna gönderdiği son din, merhamet 
üzerine kuruludur. Son dinin Peygamberi Hz. Muhammed 
Mustafa (s.a.s), rahmet elçisidir. İslam’da şiddete ve 
zulme asla yer yoktur. Zira şiddet, zamanın silemediği ve 
yüreğin unutmadığı ağır bir vicdan yarasıdır. Kadın ya da 
erkek, çocuk ya da ihtiyar kimin canını yakarsa yaksın, 
şiddet apaçık bir zulümdür. Zulüm ise haramdır. 
Öfkesine, nefretine ya da cehaletine yenik düşerek 
gücünü kullanıp mazlumu ezen kişi zavallıdır. Şefkat ve 
merhametten yoksun olanların, hak ve adaletten 
uzaklaşanların düştüğü çukur ise zifiri karanlıktır.
Aziz Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere 
muhatabı olan bütün insanlara saygı, şefkat ve nezaketle 
davranmıştır. Kimseye kaba ve kırıcı söz söylememiş, 
Müslümanların da hiçbir şekilde şiddete başvurmalarına 
müsaade etmemiştir. Allah Resûlü bir hadis-i şeriflerinde 
müminleri şöyle uyarmıştır: “Kıyamet günü en şiddetli 
azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok 
işkence edenlerdir.”5
Muhterem Müminler!
Ne hazindir ki karıncayı dahi incitmekten kaçınması 
beklenen Müslüman toplumları zaman zaman “Yan baktı! 
Korna çaldı!” gibi akla hayale gelmeyen sebeplerle 
birbirinin canına kast eder oldu. Müslümanlar, Kur’an-ı 
Kerim’in anlaşmazlıklarda hakem tayin etmeyi ve 
barıştan yana olmayı emrettiğini, Peygamberimizin kendi 
canına kastedenleri bile pişman olduklarında affettiğini 
sanki unuttu! Ailede, okulda, iş yerinde, sokakta sabır ve 
hoşgörüyle davranması gereken müminler, bir anlık 
öfkelerine yenilip birbirini incitir hale geldi. Oysa 
Peygamber Efendimiz, aklın değil bileğin gücüne 
güvenmeyi eleştirmiş ve şöyle buyurmuştu: “Güçlü 
kimse, insanları güreşte yenen değildir. Bilakis güçlü 
kimse öfke anında kendisine hâkim olandır.”6
Kıymetli Müslümanlar!
Geliniz! Nefes alıp veren her canlıda Yüce
Rabbimizin kudretine şahit olalım. Yaratandan ötürü 
yaratılanı hoş görelim. Elimizle ve dilimizle hiçbir varlığa 
zarar vermeyelim. “Zarar vermek de yok! Zarara 
uğramak da yok!”7 şeklindeki nebevi ilkeye uyalım. 
Peygamberimizden bize miras kalan “güvenilir mümin 
olma” erdemine sahip çıkalım. Sıkıntımız ve sorunumuz 
ne kadar büyük olursa olsun, çözümü asla şiddette 
aramayalım. İnsan olmanın şerefine yakışır biçimde 
konuşalım, dinleyelim, anlayalım ve anlaşalım. Hele hele 
Rabbimizin mukaddes saydığı ve dokunulmaz kıldığı bir 
cana kıyarak dünyamızı ve ahiretimizi harap etmeyelim.
 1 Nisâ, 4/93.
2 Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31. 3 Buhârî, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 30. 4 Mâide, 5/32.
5 İbn Hanbel, IV, 90.
6 Buhârî, Edeb, 76; Müslim, Birr, 107. 7 İbn Mâce, Ahkâm, 17.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER